Niniejszym informujemy Panią/ Pana, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdzie Pani/ Pan poniżej.

 

Administrator danych osobowych

ATMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Leśna 28, 32-590 Libiąż, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559460, o kapitale zakładowym w wysokości 350.000,00 zł, jest Administratorem Pani/ Pana danych osobowych.

 

Cele i podstawy przetwarzania

W celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Pan/ Pani aplikował/a, czyli wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, art. 6 ust.1 lit f RODO).

 

Kategorie Pani/ Pana danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorii Pani/ Pana danych:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne,
 2. Elektroniczne dane identyfikacyjne,
 3. Dane dotyczące zamieszkania, w przypadku dobrowolnego załączenia,
 4. Wizerunek w przypadku dobrowolnie dołączonej fotografii.

 

Odbiorcy danych

Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

       – pracownicy działu HR,

       – zarząd spółki,

       – oraz osoba odpowiedzialna za dział, do którego prowadzona jest rekrutacja.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię.

 

Okres przechowywania danych

Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko , na które Pan/ Pani aplikował/a i/lub do czasu cofnięcia przez Panią/ Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody.

 

Pani/ Pana prawa
Przysługuje Pani/ Panu:

 • prawo dostępu do Pani/ Pana danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/ Pana danych,
 • prawo do usunięcia danych – jeżeli Pani/ Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/ Pana dane, może Pani/ Pan żądać, abyśmy je usunęli,
 • ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/ Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/ Panem działań, jeżeli Pani/ Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/ Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chce Pani/ Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/ Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Panią/ Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna Pani/ Pan wtedy wskazać nam Pani/ Pana szczególną sytuację, która Pani/ Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/ Pana danych są nadrzędne wobec Pani/ Pana praw lub też, że Pani/ Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo do przenoszenia danych – ma Pani/ Pan prawo otrzymać od nas
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/ Pana dotyczące, które nam Pan/ Pani dostarczył/a na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/ Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/ Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/ Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili ma Pani/ Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/ Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres e-mail: kadry@atmat.pl. Przed realizacją Pani/ Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/  Pana zidentyfikować.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ATMAT Sp. z o. o.  stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych .