Klauzula przetwarzanie danych klienci

Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdą Państwo poniżej.

 

Administrator danych osobowych

ATMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Leśna 28, 32-590 Libiąż, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000559460, o kapitale zakładowym w wysokości 350.000,00 zł, jest Administratorem Państwa danych osobowych.

 

Cele i podstawy przetwarzania

W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy sprzedaży (podstawa art. 6 ust1 lit. b RODO).

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Państwa rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy są Państwo stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Państwa pracodawca lub podmiot, z którym Państwo współpracują lub gdy zostało wykonane na Państwa rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja towaru) (podstawa art.6 ust.1 pkt c RODO).

W celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, jakim jest:

  • ochrona praw,wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia, dochodzenia roszczeń związanych z realizacją usług i sprzedaży oraz obrona przed roszczeniami drugiej strony kierowanymi wobec ATMAT Sp. z o. o.,
  • sporządzanie i archiwizacja dokumentacji z wykonania umowy,
  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  • zapewnienie najwyższej jakości usług dla klientów ATMAT Sp. z o. o.
  • w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ATMAT Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do klienta informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych( podstawa art. 6 ust.1 lit f RODO).

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyrażają Państwo zgodę na kontakt związany z realizacją Państwa prośby lub zapytania (podstawa art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych,Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania informacji handlowych, marketingowych.Informacje handlowe, marketingowe będą wysyłane do Państwu z wybraną przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić Państwu dostęp do aktualnych informacji o ofercie i działalności ATMAT Sp. z o. o. oraz innych informacji dotyczących obszarów działalności ATMAT Sp. z o. o. (podstawa art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

W celu przesyłania informacji marketingowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie II. w zakresie, w jakim są one niezbędne do wykonania zadań zleconych przez administratora danych, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli administrator posiada inną podstawę prawną. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również – w razie potrzeby – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, dostawcom usług kurierskich lub pocztowych, firmom transportowym lub spedytorskim.


Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię.


Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy ATMAT Sp. z o. o.przechowuje przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Państwa podstawowe dane kontaktowe ATMAT Sp. z o. o. przechowuje dla potrzeb marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofną Państwo zgodę, jeśli ATMAT Sp. z o. o. przetwarzał je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub ATMAT Sp. z o. o. sam ustali, że się zdezaktualizowała.


Państwa prawa

Przysługuje Państwu:

prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych,

prawo do usunięcia danych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo żądać, abyśmy je usunęli,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinni Państwo wtedy wskazać nam swoją szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyli na podstawie umowy lub Państwa zgody. Mogą Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres e-mail: daneosobowe@atmat.pl. Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy.

W przypadku nie podania danych ATMAT Sp. z o. o. może odmówić zawarcia umowy.

W przypadku danych zbieranych w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Państwem kontaktu w przyszłości.

W przypadku formularzy elektronicznych - podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji, w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości pobrania pliku, złożenia zamówienia,uzyskania informacji.

 

Informacja o źródle danych – jedynie w przypadku, gdy dane pochodzą od innej osoby.

Państwa dane mogą zostać pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

Możemy otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

 

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ATMAT Sp. z o. o. stanowi dokument
o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych.