• 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „ATMAT Puchar Świata 2018” (dalej: „Konkurs”) prowadzonym przez ATMAT Sp. z o.o., ul. Leśna 28, 32-590 Libiąż, REGON:361576192, KRS:0000559460, NIP:6282264077, dalej: „Organizator”
 2. Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook na fanpage’uATMAT pod adresem https://www.facebook.com/atmatpl/
 3. Czynności związane z wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 13.07.2018 r. do 15.07.2018 r, do godziny 17:00
 5. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która:
 6. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 7. b) mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. c) nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem lub Partnerem,
 9. d) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu oraz zaakceptowała Regulamin znajdujący się na portalu Facebook na fanpage’u ATMAT w zakładce notatki.
 10. e) posiada aktywne konto w serwisie Facebook, na którym występuje pod własnym (prawdziwym) imieniem i nazwiskiem,
 11. f) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
 12. g) prawidłowo wykonała Zadanie Konkursowe.
 13. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację Konkursu.
 14. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora zgodnie z trybem wskazanym w § 4.

 

 • 2 Zadanie Konkursowe i Nagrody
 1. Nagrodą Główną w konkursie jest jeden (1)wydruk Pucharu Świata w Piłce Nożnej wydrukowany w technologii druku 3D prezentowany na zdjęciu informującym o konkursie.
 2. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na profilu Organizatora, bezpośrednio pod zdjęciem informującym o konkursiekomentarza sugerującego zwycięzcę Mundialu 2018 w Rosji wraz opisem dlaczego kibicuje wskazanej drużynie.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony spośród Uczestników Konkursu przez komisję składającą się z trzech osób będących przedstawicielami Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 4. Kryteriami oceny Zadania Konkursowego będzie kreatywność uczestników konkursu oraz wytypowany rzeczywisty zwycięzca Mundialu 2018 w Rosji
 5. Komisja Konkursowa wybierze jeden (1)komentarz, który przedstawi rzeczywistego zwycięzcę Mundialu 2018 w Rosji, a także którego Autor wykaże się kreatywnością w stworzeniu opisu.
 6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w Poście Konkursowym na portalu Facebook w dniu 16.07.2018 r. około godziny 12:00.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie przez Zwycięzcę do końca dnia 20.07.2018 r. prywatnej wiadomości do Organizatora (ATMAT Sp. z O.O.) na jego fanpage na portalu Facebook, w której znajdzie się imię i nazwisko Zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
 8. W sytuacji, gdy Zwycięzca nie zgłosi swoich danych do dnia 20.07.2018 r., jego Nagroda przepada.
 9. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
 11. a) niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook,
 12. b) niespełniających kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
 13. c) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa.
 14. d) edytowanych po opublikowaniu (tzn. komentarzy edytowanych)

 

 • 3 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest ATMAT  Sp. z o.o., ul. Leśna 28, 32-590 Libiąż, REGON:361576192, KRS:0000559460, NIP:6282264077. Uczestnicy, biorą udział w Konkursie, wykonując Zadanie Konkursowe zgodnie z § 2 ust. 2,  na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji zasad oraz warunków Konkursu znajdujących się w niniejszym Regulaminie.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Ogólnym z dnia 25 maja 2018 o ochronie danych osobowych, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane Uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem przewoźnika, który będzie miał doręczyć Zwycięzcom ich Nagrody. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji i finalizacji Konkursu. Po jego zakończeniu dane zostaną trwale usunięte. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

 

 • 4 Tryb składania reklamacji
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.
 2. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: info@atmat.pl z tytułem wiadomości „Konkurs Facebook”.

 

 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest portalu Facebook w Notatkach na fanpage’u ATMAT oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.