Wdrożenie innowacyjnej technologii poprawiającej jakość druku 3D oraz umożliwiającej seryjną produkcję największej w Europie wielkogabarytowej przemysłowej drukarki 3D

Kilka słów o projekcie

Wdrożenie innowacyjnej technologii poprawiającej jakość druku 3D oraz umożliwiającej seryjną produkcję największej w Europie wielkogabarytowej przemysłowej drukarki 3D

Niniejszy projekt polega na wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach umowy nr POIR.01.01.01-00-2064/15-00 pt. “Opracowanie technologii, składającej się z szeregu innowacyjnych rozwiązań, podnoszących jakość druku 3D oraz umożliwiających druk wielkogabarytówy i wielokolorowy”, Działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wdrożenie technologii będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych wymaga szeregu prac inwestycyjnych polegających na budowie nowej hali produkcyjno-magazynowej, w której prowadzona będzie zautomatyzowana produkcja drukarek 3D. Ponadto z uwagi na wysoki poziom technologiczny oraz nowatorskie rozwiązania mechatroniczne konieczne jest stworzenie zupełnie nowego ciągu technologicznego, który zostanie zamontowany w nowopowstałym obiekcie. 

Czas realizacji:29-05-2019 - 29-05-2021
Wartość projektu:8 812 950,00 PLN
Wartość dofinansowania:3 940 750,00 PLN
Numer umowy:RPMP.03.04.04-12-0117/18-00