Zapytanie ofertowe NR 01/2023/3D-FOAM

Kilka słów o projekcie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2023/3D-FOAM


Zapytanie ofertowe ogłoszone w ramach projektu pn.:

Spienione materiały geopolimerowe dla technologii przyrostowych stosowanych w budownictwie [akronim: 3D-FOAM]

realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie nr: M-ERA.NET3/2021/115/3D-FOAM/2022 zawartą w ramach M-ERA.NET 3 Call 2021.

 

ZAMAWIAJĄCY:
ATMAT Sp. z o.o.
ul. Leśna 28, 
32-590 Libiąż
NIP: 6282264077
REGON: 361576192


OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Mateusz Góra
E -mail: oferty@atmat.pl

Pytania prosimy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oferty@atmat.pl, do dnia: 22.09.2023r.


TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie realizowane będzie w oparciu o zasadę konkurencyjności oraz zgodnie z umową o dofinansowanie
nr M-ERA.NET3/2021/115/3D-FOAM/2022..


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup dedykowanej specjalistycznej pompy do betonu.
Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.

Zapytanie_Ofertowe_nr_1_2023_3D-FOAM


MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w terminie do 26.09.2023 r. do godziny 12:00
Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: oferty@atmat.pl (podpisany skan)
lub w formie papierowej, w zamkniętej kopercie na adres:
ATMAT Sp. z o.o.
ul. Leśna 28, 
32-590 Libiąż
„OFERTA DO ZAPYTANIA nr 01/2023/ 3D-FOAM– nie otwierać”

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 3. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4. Zobowiązanie do poufności
Załącznik nr 5. Dodatkowa dokumentacja ze specyfikacją (dostępna po podpisaniu zobowiązania do poufności)

Czas realizacji:15.09.2023-26.09.2023 godz. 12:00
Wartość projektu:
Wartość dofinansowania:
Numer umowy:M-ERA.NET3/2021/115/3D-FOAM/2022